بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

 «عمارت خسروخان»

     در شمال غربي شهر بجنورد و در حاشيه خيابان اميريه سابق، بناي آجري مربوط به دوره قاجاريه قرار دارد.

     اين ساختمان دو طبقه 8 متر ارتفاع داشته و جهت آن شرقي غربي است و داراي 4 ستون در هر طبقه مي‌باشد. ستونهاي طبقه همكف هشت ضلعي بوده و در فاصله 2 متري يكديگر در پيادرو قرار گرفته‌اند و ايوان بزرگي در طبقه دوم ساخته شده كه داراي ستونهاي مدور است.

     شمال بيروني ساختمان با آجرهاي شش ضلعي نقش برجسته، تزيين يافته و در ضلع شرقي بنا نيز ايوان بلندي ساخته شده است. سقف بنا شامل اطاق هاي متعدد مي‌باشد و سقف آن با سفال پوشش شده است.

     در سال 1304 شمسي، سروان (لهاك خان) يكي از فرماندهان قشون جان محمدخان مستقردر مراوه تپه، عليه حكومت رضاخان طغيان نموده و پس از تصرف پادگان شهر، در اين عمارت مستقر گرديده است.

 

عكس دارد ص 137

وي در طول مدت اقامت در بجنورد، اين ساختمان را مقر فرماندهي خود قرار داده است[1].

بجنورد گذرگاه شمالي خراسان، احسان سيدي زاده ـ ‌علي اكبر عباسيان

 [1] . جهانگيرخان سالار جنگ سواد كوهي ، معروف به (لهاك خان) كه رضا شاه پسر عموهاي او را كشته بود ، در مأموريت (مراوه تپه) افسر مسلسل بود و بر اثر سوخته  شدن دو اسب از ابوابجمعي او ، فرمانده لشگر امر كرد از لهاك خان غرامت بگيرند. لهاك خان كه باطناً نسبت به اوضاع عمومي آن موقع كشور و شخص رضا شاه بدبين بود و اقامت طولاني در مراوه تپه و تحمل آن آبو هواي مسموم و كشيدن رنج و درد گرسنگي و بيماري در دل او با حس كينه شديدي توام شده ، به فرمان اخذ غرامت يك دفعه از جا در رفت و با عده اي از همدوستان خود از مراوه تپه به بجنورد آمد و آنجا پنج افسر و دو استوار را كه با طغيان او مخالف بودند در ميدان سرخ بجنورد تير باران كرد و سپس به سوي شيروان و قوچان به حركت در آمد.

به نقل از حسين مكي. تاريخ بيست ساله ايران. جلد چهارم . ص 129