بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

از شاخه هاي مهم و پر زحمت دامداري است كه به دوشكل ثابت و كوچرو و انجام پذيرفته و از مشاغل اصلي دامپروري منطقه است و انواع گوسفند و بز (مقاني، بلوچي، شال، كردي، نجدي، پاكستاني و ) در شهرستان  پرورش مي يابند جمعيت دامي گوسفندي  شهرستان حدود 000/370 راس مي باشد. تعداد بز در شهرستان حدود 100000 مي باشد.

گاو داري

از شاخه هاي مخاطر‌ه‌ آميز دامداري است بدليل عظمت جثه و خطر بر خورد هاي فيزيكي با وام ليكن بدليل اينكه در شرايط مساوي نسبت به گوسفند داري منافع بيشتري دارد دامداران رغبت زيادي به اين مقابله با خطر دارند و جمعيت دامي گاوي شهرستان حدود 9000 راس بوده كه تفكيك شده آنها چنين است (گاو شيري 4050 راس ـ تليسه ـ 1935 و گاو نر  2574 راس).

پرورش شتر

نگهداري و پرورش شتر اين اعجوبه آفرينش كه قبلا تقريبا در قسمت اعظم منطقه موجود بوده امروزه منحصر به دومنطقه چهل دختران و صفي آبادشده ولي مطمئنا با توجه به استعداد بسيار عالي منطقه قابل تجديد اقتدار گذشته اش مي باشد جمعيت دامي شتر شهرستان در حال حاضر 434 نفر شتر  مي‌باشد.

 

پرورش زنبور عسل

از زيبا ترين، دلچسب‌ترين  متنوع ترين و مفرح ترين شاخه هاي دامپروري است و طبيعت بكر اين مرزوبوم و وجود ييلاق و قشلاق در محدوده تقسيمات كشوري و اختلاف دماي چشمگير در اين نقاط و پوشش سبز مرتعي  و باغي مناسب در در‌ه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي  رو ئين، بيدواز، باغي، و مراتع ميدان، ميدان جيك، قره ميدان، برج خان، سياه خانه و مهياي آماده‌سازي شرايط آرماني پرورش زنبور بودهو حظور 11000 كندوي مدرن و داشتن مقام اول در اين استان پهناور خراسان بزرگ دليل خوبي بر اين ادعا مي‌باشد.

پرورش ماهي      

از شاخه هاي نسبتا كم‌زحمت دامپروري است ولي شرايط خاص و سرمايه بالا را طلب مي كند و شهرستان با توجه به شرايط، امكانات هر دو نوع سردآبي و گرم‌آبي را دارد و فعلا به ميزان توليد 3 مركز پرورش ماهي در شهرستان اشاره مي كنيم كه مسلما با توجه بيشتر به اين بخش قدرت توليد به دهها و صد‌ها برابر و شايد هزارها برابر برسد.   

پرورش طيور صنعتي

شاخه ديگري از دامپروري است با زحمت و توان بالاي مادي و معنوي است ولي بدليل گردش كار بالا و قدرت بازگشت سريع سرمايه(حدود 60 روز) و ضريب تبديل خوب مرغ و بي خطر بودن مصرف گوشت سفيد نسبت به گوشت قرمز در انسان اين رشته دامپروري رشد بسياري نموده و توجه زيادي به آن مي شود و توان توليد فعلي  شهرستان با توجه به حضور13 واحد مرغداري فعال 140000 قطعه توليد در هر دوره و تعداد 000/200  مرغ و  ماكيان خانگي  در سطح شهرستان مي‌باشد.

در اين صنعت به پرورش مرغ  تخمگذار و مرغ مادر اشارهاي نشد بدليل اينكه تا‌كنون  

چنين صنعتي در شهرستان  نداشته و تنها مرغداري تخمگذار شهرستان از 2 سال قبل

تعطيل است.

پوشش گياهي

درمراتع كوهپايه‌اي مناطق مختلف اسفرايني و بويژه در حوزه آبگير سد بيدواز پوشش شامل گونه‌هاي بشرح ذيل مي‌باشد(1)

amygdalis  بادام  =Arte mizia   درمنه  =poaپوا    

كلاه مير حسين =Stereragalus     گون  =Stipa   زلف پيرزن  =Frola     كما

Barberis   زرشك وحشي   Puly carpus- gun iprus   ارس   ACAntoliman

1-گزارش پيش شناخت  مطالعات آبخيز‌داري حوزه بيدواز آبخيز‌داري جهاد كشاورزي  استان  خراسان(مقاله).

                                                       دكتر سيد محمد مهدي احمدي

                                                        فروردين 84