بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

پوش گياهي اسفراين

  در شهرستان اسفراين دو نوع پوشش گياهي طبيعي قابل تشخيص است.

الف- جنگلها و مراتع: براساس آمار ادارة كشاورزي اسفراين سطح جنگلها و مراتع اين شهرستان حدود 000/450 هكتار مي‌باشد كه نسبت به كل اراضي زراعي تحت آيش و كشتهاي مختلف و باغات كه حدود 75000 هكتار است رقم قابل ملاحظه‌اي را تشكيل مي‌دهد. در اين جنگلها كه در ارتفاعات شمالي و شمالي شرقي قرار دارند، درختان و درخچه‌هايي مانند پسته، انار، سماق، زبان گنجشك، انجير، زالزالك، ارغوان، ذغال‌اخته، گلابي وحشي، سنجد وحشي (در دره‌ها) و غيره را مي‌توان نام برد.

     در ارتفاعات ساري‌گل، سالوك، شاه‌جهان جنگلهاي پراكنده‌اي از درخت ارس نيز وجود دارد كه در حقيقت نمي‌توان به آنها جنگل اطلاق كرد. اين درختان توسط ادارة محيط زيست شهرستان اسفراين حفاظت مي‌شود.[1]

     قسمتي از مراتع شهرستان اسفراين مراتع مشجر هستند . يعني مراتع و جنگلهاي تنك در كنار هم قرار دارند. 60 درصد مراتع حوضة استحفاظي ادراة جنگلباني اسفراين كه بيشتر در ارتفاعات مشرف به شهرستان بجنورد و شيروان هستند مراتع ييلاقي مي‌باشند كه به سه دسته تقسيم مي‌شوند.

1-    مراتع درجه 1،   10 درصد       

2-    مراتع درجه 2،    30 درصد

3-    مراتع درجه 3،    60 درصد

   40 درصد بقية مراتع كه در جنوب و جنوب غربي شهرستان پراكنده‌اند مراتع قشلاقي هستند. 80 تا 85 درصد مراتع قشلاقي درجه 3 و 15 درصد بقية جز مراتع درجه 2 هستند.[2]

     متأسفانه به علت چراي بي‌روية دامها مراتع در حال تخريب هستند و از وسعت آنها كاسته مي‌شود.   

ب- گياهان وبوته‌ها و درخچه‌هاي پراكنده : اين نوع پوشش گياهي نيز شامل دو قسمت است.

1-    منطقة شمال و شمال‌شرقي كه كوهستاني هستند و گياهان موجود بيشتر شامل گونه‌هايي از قبيل انواع گون، قياق ،پياز كوهي، فرز، درمنه، خارشتر، بارهنگ، ورك، اسپند ، پونه، قارچ ، زرشك معمولي است و به آن زرك مي‌گويند)، قسني، استادقدوس، قرپچ(كه قبلاً به عنوان ماده‌اي براي شستشو استفاده مي‌شده است )، نخود دحشي ، بومادران و. است.

     نوعي گون به نام Astragalus siliquosus  در شيب شمالي كوه‌شاه‌جهان از طرف روستاي درپرچين در ارتفاعات 2500- 1700 متر مشاهده مي‌شود.[3] گون از نظر اقتصادي حايز اهميت خاصي است و همه ساله مقدار قابل توجهي كتيرا ازآن به دست مي‌آيد.

2-    منطقة جنوب و جنوب غربي كه شامل تپه ماهور و تپه هاي نسبتاً مرتفع هستند. گياهان موجود در اين منطقه شامل گونه‌هايي مثل، درمنه، تلخه‌بيان، خار زرد و خاربادبر، بومادران،ساليكورنيا و سالسولا، اسپند، درمنه دشتي، بادبرو مي‌باشد.

       قسمتهايي از مراتع شمالي از جمله اطراف روستاي سارمران و ارتفاعات شاه‌جهان به دليل وجود شكار فراوان از زمان رژيم گذشته حفاظت شده اعلام شده است.     

جغرافياي اسفراين، سيد احمد فدايي 

 [1] - اداره محيظ زيست شهرستان اسفراين

[2] - ادارة جنگلباني شهرستان اسفراين

[3]- معصومي علي اصغر ، گونهاي ايران ، وزارت كشاورزي ، سازمان تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي ، مؤسسة تحقيقات جنگلها و مراتع ، جلد دوم، ص 96