بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

دود كردن سپند

     در ميان طوايف درگز رسم است براي دفع اثر چشم بد هر هفته صبح شنبه به منقلي يا ظرف مسي مقداري آتش مي‌ريختند و روي آن مشتي دانه اسپند را كه دور سر يكايك افراد خانواده مي‌گردانيدند به تدريج مي‌پاشيدند و اين اشعار را مي‌خواندند.

اوزار      سن هوا سن

غافل دَردَه دَواسن

اوُ    كه سن وارسن

قضا و بلا سئوورسن

     سپس منقل دود شده را جلو همه‌ي افراد خانواده مي‌بردند تا دود اسپند به آنها برسد.

كتاب: نگاهي به فرهنگ عامه مردم خراسان

تأليف: سيد‌ علي ميرنيا