بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

شكستن تخم‌مرغ

     كسي را كه معتقد بودند در اثر چشم آسيب ديده و بيمار شده، روي يك دانه تخم مرغ با زغال دوازده خط به نام دوازده امام (ع) آن مي‌كشيدند سپس يك سكه دو قراني را روي آن مي‌گذاشتند و روي سر بيمار مي‌گرفتند و نام يكي‌يكي از افراد خانواده و فاميل و همسايگان و آشنايان را به زبان مي‌آوردند و هنگام نام بردن آنها مختصر فشاري هم روي سكه و تخم مرغ با انگشت وارد مي‌آوردند و تخم مرغ در موقع نام بردن هر يك مي‌شكست عقيده داشتند كه آن فرد چشم‌زده است و آن پول را صدقه مي‌دادند و يا دعاي چشم‌زخم با ذكر نام كسي كه او را چشم‌زده مي‌گرفتند.

كتاب: نگاهي به فرهنگ عامه مردم خراسان

تأليف: سيد‌ علي ميرنيا