بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

دردست مطالعه می باشد و در ویرایش بعدی نرم افزار بانك اطلاعات مرجع استان ارائه می گردد.