بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

فهرستي از آثار قديمي و بقاع متبركه شيروان

 

1-  آثار شهر قديمي و تپه و قلعة سارار واقع در روستاي مشهد طرقي شيروان

2-   تپة ارك دست ريز واقع در روستاي زوارم شيروان

3-   غار پوستين دوز واقع در نزديكي روستاي لوجلي شيروان

4-   قزار قلعه واقع در روستاي زيدر شيروان

5-   آثار شهر قديمي واقع در روستاي زيدر شيروان

6-   حسينية حاجي آخوند واقع در روستاي زوارم شيروان

7-  قزار قلعه واقع در روستاي تفتازان شيروان

8-   تپة ارك واقع در شهر شيروان

9-   تپة ارك واقع در روستاي دوين شيروان

10-         گبرخانه شيروان واقع در 5 كيلومتري شرق شيروان

11-         گمرك تپه واقع در روستاي برزل آباد شيروان

12-        تپة خواجه‌ها و آثار قديمي واقع در روستاي الاشلو شيروان

13-        غار كافر قلعه واقع در روستاي گليان شيروان

14-         قدمگاه ايوب واقع در حد فاصل  روستاهاي سرداب سراني شيروان

15-        گبرخانه واقع در روستاي گليان شيروان

16-        قزلر قلعه واقع در روستاي زورام شيروان

17-        مسجد قديمي واقع در روستاي قوردانلو شيروان

18-        تپة ترمان (تركمن) واقع در روستاي قلعه چوكانلو شيروان

19-        قلعة تيموري واقع در روستاي قلعه زو شيروان 

20-         آثار قصبه و غار واقع در روستاي هنامه شيروان

21-         مقبره بابا توكل واقع در روستاي گليان شيروان

22-         مقبره خواجه سراج الدّين واقع در روستاي يقي باغان شيروان

23-        مقبره ذكريا واقع در يكي از قلل كوههاي گليل شيروان

24-        مقبره سعد الدين تفتازاني واقع در روستاي كاكلي تفتازان شيروان

25-        مقبره امام زاده عبدالرحمان واقع در روستاي اسطرخي شيروان

26-        مقبره امامزاده حمزة رضا واقع در روستاي زيارت شيروان

27-        مقبره امامزاده عبدالرضا واقع در روستاي شيروان

28-        مقبره امامزاده محمد رضا واقع در روستاي مشهد طرقي شيروان

29-        مقبره امامزاده عباس واقع در روستاي پيروردلو

30-        مقبره امامزاده بابا خوشگلدي واقع در روستاي خانصار ( ياسرآباد ) شيروان

31-        مقبره معصوم‌زاده قاسم الحسيني واقع در روستاي مختومي بزآباد ( فجر آباد)شيروان

32-        مقبره معصومزاده امام يحيي و آثار گبري و تپة قديمي واقع در روستاي منصوران شيروان

33-        مقبرة تيموري واقع در روستاي زيارت شيروان

34-        مقبره شيخ مقدم و ديوارهاي قديمي واقع در روستاي الله آباد شيروان

35-         مقبره بي‌بي حنيفه واقع در روستاي سكه شيروان

36-         مقبره امامزاده شاهزاده عبدالله واقع در روستاي فيروزه قلجق شيروان

37-         مقبره بابا شيخ واقع در روستاي باغ شيروان

38-         غار دامچيك واقع در نزديكي روستاي بيك شيروان

39-        يخچال واقع در كوههاي اميرانلو شيروان

40-        زيارتگاهي به نام تراش واقع در روستاي بيك توكور شيروان

41-        زيارتگاه زبيدالله واقع در روستاي بوانلو شيروان

42-        زيارتگاه عزيزالله واقع در روستاي ترانلو شيروان

43-        زيارتگاه امام حاضر واقع در روستاي گوگلي شيروان

44-         زيارتگاه جدّ سيد واقع در روستاي چرمه شيروان

45-        زيارتگاه جدّ سيد واقع در روستاي ميانلوعليا شيروان

46-        زيارتگاه جدّ سيد در واقع روستاي نظر علي شيروان

47-        مقبره معصوم‌زاده زورام واقع در روستاي زورام شيروان

48-        آثار قديمي واقع در روستاي كوركانلو بنام مجسمه

49-        سنگ معلق چار قالدي در نزديكي روستاي گدگانلو شيروان

50-        بي بي حور بي نور واقع در نب تپه ارك شيروان

51-        مقبره امام زاده غيبي واقع در جنب تپه ارك شيروان

52-        زيارتگاهي واقع در روستاي شركانلو شيروان

53-         زيارتگاهي واقع در روستاي اوغاز شيروان

54-        آثار قديمي واقع در روستاي حصار و عليمحمد

55-        تپه ماسورة شيروان واقع در 4 كيلومتري مغرب امامزاده حمزة رضا(ع)

56-        تپه زيارت شيروان واقع در يك كيلومتري مغرب امام زاده حمزه رضا (ع)

 

مقيمي ، محمد اسماعيل ، جغرافيايي تاريخي شيروان