بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

هزينه هاي انجام شده در سال 1383 از محل در آمد موقوفات متصرفي

 

رديف

شرح هزينه موقوفات

مبلغ

ريال

1

ترويج قرآن

000/200/4

2

توسعه علم ودانش (كمك به مدارس طلاب علوم ديني ، دانش آموزان)

000/180/13

3

كمك به بيمارستانها و درمانگاه ، دارو و درمان بيماران

500/549/83

4

كمك به احداث وتعمير ، حقوق ائمه جماعات ،خدام ومايحتاج مساجد

38529800

5

نشر معارف اسلامي (تهيه و چاپ كتاب وتجهيز كتابخانه)

21019800

6

كمك به مستضعفين وخيرات ومبرات

15652600

7

مراسم مذهبي، تعزيه داري و اطعام

474563201

8

كمك به ايتام و پرورشگاهها

000/300/4

9

اتبات عاليات واماكن مقدسه مذهبي

 

10

كمك به مدارس علوم ديني وطلاب ومدرسين

2300000

11

كمك به احداث و تعمير پلها ، شوارع ، قننوات و آب انبارها

000/700/1

12

رد مظالم ، صوم وصلاه و سهم امام

 

13

عمران وحفظ ونگه داري موقوفات

110505400

14

حقوق اوقافي حق التوليه ، حق تصدي ،ماليات وعوارض

81844147

15

ساير نيات واقفين به غير از موارد فوق

000/400/23

 

جمع