بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

فهرست مشخصات پزشكان عمومي شهرستان شيروان سال 1382

 

رديف

نام ونام خانوادگي

رشته شغلي

دانشگاه محل تحصيل

شماره نظام پزشكي

سال شروع به كار در شيروان

شماره تلفن تماس

1

دكتر حسن پور كاظمي

عمومي

تهران

16892

1359

4222278

2

دكتر براتعلي پور محمد

عمومي

مشهد

29269

139

4224461    ـ0911582357

3

دكتر قربانعلي صفدري

عمومي

تهران

30514

1371

091155823041-4225770

4

دكتر حسن عجمي

عمومي

اصفهان

32324

1373

4223725

5

دكتر عارف روحاني

عمومي

تهران

40146

1373

09115123342-4224315

6

دكتر احمد رضا مرداني بوانلو

عمومي

بابل

47879

1373

4223181

7

دكتر سينا اسلامي مقدم

عمومي

مشهد

64263

1378

09135111721-4222287

8

دكتر صادق فرهادي

عمومي

تهران

58000

1377

4222412

9

دكتر مهدي آزادبيگي

عمومي

مشهد

45595

1372

09135820348-4226211

10

دكتر  مسعود حسيني

عمومي

مشهد

41848

1372

4223366

11

دكتر  وحيد ديندار

عمومي

اروميه

41034

1372

4226223

12

دكتر حيدر جهانگردي

عمومي

مشهد

79867

1380

4223123

13

دكتر  برات برهاني

عمومي

مشهد

73067

1380

09135820214-4226979

14

دكتر  محمدرضا علمي

عمومي

مشهد

63195

1378

 

15

دكتر  حسين زارع

عمومي

مشهد

7920

1379

4226361

16

دكتر  حسين فرج زاده

عمومي

مشهد

79746

1380

 

17

دكتر  فريبرز صادقيان

عمومي

مشهد

79791

1381

423010

18

دكتر  بهمن تابش

عمومي

مشهد

42220

1379

4224218

19

دكتر  علي نوري

عمومي

تهران

41558

1381

4222984

20

دكترمهرداد ارشاديفر

عمومي

مشهد

37286

1374

09115818168

21

دكتر شهرام عليزاده

عمومي

مشهد

64657

1379

4225530

22

دكتر مهين كوشا

عمومي

مشهد

37453

1374

09115818065-4222151

23

دكتر فرشته حاتمي

عمومي

مشهد

53491

1374

422309

24

دكتر مليحه ناظر مقدم

عمومي

مشهد

56854

1378

4221598

25

دكتر فاطمه هادي زاده

عمومي

مشهد

74164

1380

4220074-09115841184

26

دكتر داريوش فرهمند

عمومي

 

 

1382

 

27

دكتر هوشنگ فرج زاده

عمومي

مشهد

87692

1381

 

28

دكتر سعيد سيد علي اكبر

عمومي

مشهد

57011

1379

09115823175

29

دكتر سيد عماد علوي نيا

عمومي

مشهد

41302

1374

09135103491-4226920

 

 

توزيع فراواني درمانگاههاي شهرستان شيروان سال 1382

 

رديف

نام درمانگاه

وابسته به

وضعيت

دانشگاه علوم پزشكي

خصوصي

ساير

مستقل

غير مستقل

1

شهيد نظام

-

-

تأمين اجتماعي

×

-

2

امام سجاد(ع)

-

-

سپاه پاسداران

×

-

3

شهري يك

×

-

-

-

×

4

شهري دو

×

-

-

-

×

5

شهري سه

×

-

-

-

×

جمع

5

3

-

2

2

3

 

درمانگاه امام سجاد وابسته به سپاه پاسداران شيروان      عكس دارد

نمايي از سد بارزو شيروان          عكس دارد

 

توزيع فراواني واحدهاي دندانپزشكي شهرستان شيروان سال 1382

 

رديف

نام واحد دندانپزشكي

نوع وابستگي

وضعيت

دانشگاه علوم پزشكي

خصوصي

ساير

مستقل

غيرمستقل

1

شهري1

×

-

-

-

×

2

شهري2

×

-

-

-

×

3

شهري3

×

-

-

-

×

4

شهيد نظام

-

-

تأمين اجتماعي

×

-

5

امام سجاد(ع)

-

-

سپاه پاسداران

×

-

6

خانم دكتر مهين جعفرزاده

-

×

-

×

-

7

خانم دكتر الهه حاتمي

-

×

-

×

-

8

دكتر خداداد فهيمي

-

×

-

×

-

9

دكتر محمد همتي

-

×

-

×

-

10

دكتر علي حسين حسين زاده

-

×

-

×

-

11

دكتر علي عابدي

-

×

-

×

-

12

دكتر حجت رحماني

-

×

-

×

-

13

آقاي دكتر گرايلو

-

×

-

×

-

14

دكتر محمد رضا عباسي

-

×

-

×

-

15

آقاي دكتر حسن زاده

-

×

-

×

-

16

خانم دكتر زهرا سليماني

-

×

-

×

-

جمع

16

3

10

2

13

3

 

 

 

 

توزيع فراواني واحدهاي توانبخشي شهرستان شيروان سال 1382

 

رديف

نام واحد توانبخشي3

نوع وابستگي

وضعيت

1

فيزيوتراپي شفا

-

×

-

×

-

2

بينايي سنجي خانم رضوان حبيبي

-

×

-

×

-

3

بينايي سنجي خانم برهاني

-

×

-

×

-

4

بينايي سنجي آقاي شاهرخ تغّير

-

×

-

×

-

جمع

4

-

×

-

×

-

 

 

توزيع فراواني مطب مامايي شهرستان شيروان سال82

 

رديف

نام واحد مطب مامايي

نوع وابستگي

وضعيت

دانشگاه علوم پزشكي

خصوصي

ساير

مستقل

غيرمستقل

1

خانم ليلا همتي

-

×

-

×

 

2

خانم زهرا حميديان

-

×

-

×

 

3

خانم روشنك كاظميان

-

×

-

×

 

4

خانم معصومه نوري

-

×

-

×

 

5

خانم بهجت السادات رضوي

-

×

-

×

 

 

 

توزيع فراوانيدراروخانه هاي شهرستان شيروان سال1382

 

رديف

نام داروخانه

وضعيت

وابسته به

ساعت كار

مستقل

غير مستقل

دانشگاه علوم پزشكي

خصوصي

ساير

نيمه وقت

تمام وقت

شبانه روزي

1

رضا(ع)

×

-

-

×

-

-

×

-

2

رحماني

×

-

-

×

-

-

×

-

3

دكتر شجاعي

×

-

-

×

-

-

×

×

4

دكتر شفيعي

×

-

-

×

-

-

×

-

5

دكتر اسماعيل زاده

×

-

-

×

-

-

×

-

6

دكتر خالوزاده

×

-

-

×

-

-

×

-

7

دكتر حسني

×

-

-

×

-

-

×

-

8

دكتر شهركي

×

-

-

×

-

-

×

-

9

دكتر جناني

×

-

-

×

-

-

×

-

10

بيمارستان امام خميني

-

×

×

-

-

-

×

-

11

درمانگاه شهيد نظام

×

-

-

-

تأمين    اجتماعي

-

×

-

جمع

11

10

1

1

9

1

-

10

1

 

عكس دارد

 

 

 

 

 

 

توزيع فراواني آزمايشگاه هاي شهرستان شيروان سال1382

 

رديف

نام آزمايشگاه

نوع وابستگي

وضعيت

دانشگاه علوم پزشكي

خصوصي

ساير

مستقل

غير مستقل

1

آزمايشگاه بيمارستان امام خميني ره

×

-

 

 

×

2

آزمايشگاه مركز بهداشت

×

-

 

 

×

3

آزمايشگاه دكتر سعيد رضواني خراساني

-

×

 

×

-

4

آزمايشگاه دكتر آرين

-

×

 

×

-

جمع

4

2

2

 

2

2

 

 

 

توزيع فراواني واحدهاي پرتونگاري شهرستان شيروان سال82

 

رديف

نام واحد پرتونگار

نوع وابستگي

وضعيت

دانشگاه علوم پزشكي

خصوصي

ساير

مستقل

غير مستقل

1

راديولژي بيمارستان امام خميني ره

×

-

 

-

×

2

راديولژي دكتر زهتابچيان

-

×

 

×

-

جمع

2

1

1

 

1

1

 

عكس دارد

نشريه بين المللي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي جاده ابريشم

شماره 65- اسفند 1383

محمد اسماعيل مقيمي- نسيم خضري نژاد