بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

فهرست مشخصات پزشكان متخصص شهرستان شيروان سال1383

 

رديف

نام و نام خانوادگي

رشته شغلي

دانشگاه محل تحصيل

شماره نظام پزشكي

سال شروع بكار در شيروان

شماره تلفن تماس

1

آقاي دكتر جلال جهان نيا

كودكان

مشهد

33898

1374

0911581801-4222115

2

//   //  محمد ابراهيم نمديان

كودكان

مشهد

59291

1379

4231799

3

خانم دكتر مهناز دهقان نيري

كودكان

تهران

36113

1376

09115823475-422250

4

//   //  فاطمه مهدي زاده

زنان وزايمان

مشهد

28393

1378

4224041

5

//   //  مريم السادات عسگري

زنان وزايمان

مشهد

66926

1381

 

6

//   //   زهره قربان زاده

عفوني وتب دار

مشهد

43607

1379

4220952

7

آقاي دكتربهمن جعفري

داخلي ـ گوارش

مشهد

34932

 

09115818033-4223224

8

//   //   حسن نژاد

داخلي ـ گوارش

مشهد

46357

1382

 

9

//   //  محمد باقر حيدريزاد

جراح چشم

 

61743

1380

4229688

10

//   //  كامران جاويدي

بيماريهاي اعصاب وروان

مشهد

57831

1381

4220932

11

//   //  محمد جواد برجسته دلفروز

كليه و مجاري ادراري

مشهد

 

1380

 

12

//   //  محمد مهدي مسگراني

جراح عمومي

مشهد

20493

1375

09115158128

13

خانم دكتر فريبا طباطبايي

جراح عمومي

مشهد

 

1381

 

14

آقاي دكتر موسوي

ارتوپد

مشهد

7394

1381

4220932

15

//   //   ريحاني يساولي

ارتوپد

مشهد

 

1382

 

16

//   //  خسرواني(بازنشسته)

بيهوشي واحياء

مشهد

8686

137

4221565

17

//   //  كامبيز جاويدي

پاتولوژيست

مشهد

 

1382

 

 

نشريه بين المللي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي جاده ابريشم

شماره 65- اسفند 1383

محمد اسماعيل مقيمي- نسيم خضري نژاد