بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم
ماه مقدار تبخير ساعت آفتابي ارتفاع  برف  بارندگي حداكثر بارندگي تعداد روزهاي  رطوبت مطلق (%) درحه حرارت © دماي مطلق تعداد روزهاي 
(mm) cm mm در 24 ساعت باراني حداقل حداكثر متوسط  حداقل حداكثر متوسط  حداكثر حداقل يخبندان
فروردین 34.6 168.3 0.9 40.2 16.6 10 78 39 59 19.9 6.6 13.3 35.2 -8.0 2
اریبهشت 75.9 217.5 0.0 29.6 14.2 8 68 37 54 25.0 11.3 18.1 38.0 -0.2 0
خرداد 107.0 266.2 0.0 12.5 7.8 4 63 28 46 30.3 15.2 22.7 262.0 4.0 0
تیر 125.0 277.8 0.0 5.5 6.4 2 62 27 44 31.9 17.4 24.6 42.3 10.0 0
مرداد 117.6 265.4 0.0 8.8 7.7 2 57 23 42 30.1 15.2 23.4 41.5 0.0 1
شهریور 106.8 231.3 0.0 10.6 6.1 3 64 27 47 25.8 11.1 19.1 39.0 -1.5 1
مهر 62.7 191.8 0.0 14.6 7.1 5 72 35 56 19.5 5.9 13.2 34.6 -7.0 5
آبان 22.5 138.0 0.0 24.9 11.2 7 79 45 64 13.4 2.0 7.9 28.4 -13.6 11
آذر 2.6 112.5 1.2 20.0 7.0 8 80 50 68 8.4 -1.5 3.6 25.0 -16.4 20
دی **** 109.6 2.9 27.1 12.3 9 81 51 69 6.5 -3.2 1.7 21.0 -25.0 23
بهمن **** 114.5 4.6 32.5 12.1 11 81 49 68 7.7 -2.1 2.9 23.4 -18.6 21
اسفند **** 129.6 2.1 36.0 14.4 10 78 41 63 13.5 1.9 8.0 31.6 -10.6 11