بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

« راههاي ارتباطي »

     فاصله شهر بجنورد تا تهران 716 كيلومتر وتا مشهد 260 كيلومتر است. اين شهر در فاصله 60 كيلومتري اسفراين واقع شده است.

    طول راههاي روستايي شني 170 كيلومتر و ساير راههاي شني 2537 كيلومتر و راههاي آسفالته 40 كيلومتري است.

كتاب: بجنورد گذرگاه شمالي خراسان

احسان سيدي‌زاده ـ علي‌اكبر عباسيان