بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

آسيابها

«آسياب‌هاي چناران»

     در شمال روستاي چناران، سه چشمه به نامهاي لقلقو، چك چشمه و حسن كور، از دل زمين مي‌جوشد. در مسير اين چشمه‌ها كه به سمت غرب روستا جاري است، بقاياي چهار آسياب آبي به اسامي: ملامه، قزلراويناق، يخاري ديرمان و آشاقه ديرمان وجود دارد.

«آسياب هاي قلعه عزيز»

     در شرق قلعه عزيز واقع در جنوب شهر بجنورد، بازمانده سه آسياب آبي نمايان است. اين آسياب‌هاي قديمي در مسير رودخانه چرمغان ساخته شده و تا 30 سال پيش قابل بهره‌برداري بوده است.[1]

«آسياب ملكش»      

     در 2 كيلومتري جنوب شهر بجنورد، ده ملكش قرار دارد. بقاياي يك آسياب سنگي در اين روستا باقي مانده است.

«آسياب‌هاي نوده»

     در كنار رودخانه روستاي نوده بقاياي دو آسياب آبي قديمي وجود دارد. اين دو آسياب به (آسياب قلعه بالا) و (آسياب قلعه پايين) معروفند.

 

    

 [1] - به نقل از آقاي قربانعلي عزيزي، 51 ساله