بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

تيه ، باستان قلعه‌خان

     قدمت 7800سال ، هزاره پنجم قبل از ميلاد به فاصلة 2كيلو متري از جادة آسيايي و 30 كيلو متري از غرب مركز شهرستان مانه و سملقان ارتفاع از سطح زمينهاي اطراف 9 متراست.

نمونه‌هاي شاخصي از سفال‌هاي اين تپه تحت عنوان فرهنگ جيتون شناخته شده و قابل مقايسه با آثار فرهنگ چشمه علي در شمال شرقي ايران مي باشد .

     همچنين اضافه بر سفال هاي خاكستري دوره برنزي توده‌هاي عظم ديوار‌هاي فروريخته و در مواردي هنوز سرپا نشان مي‌دهد. كه تپة قلعه‌خان استقراري غني با آثار نوسنگي تا پايان عصر برنز است.

27 آبان 1383