بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

«حمام‌ها»

   در بجنورد قديم، هشت باب حمام به اسامي «حمام مرمر حكومتي، حمام آزاد خان، حمام شهر جديد، حمام فراشباشي، حمام كلانتر، حمام ميان بازار و حمام حاجي آقا [1]» وجود داشته است.

 

«حمام نوده»

  در كنار رودخانه نوده واقع در روستاي نوده، بقاياي حمام مخروبه‌اي كه از قدمت آن بيش از دو قرن مي گذرد، وجود دارد. آثار سربينه و خزينه اين حمام قديمي كه با آجر ساخته شده باقي است.

 

 «حمام چناران»

 در شمال روستاي چناران و كنار چشمه سارآبادي، بناي حمام قديمي به چشم مي‌خورد كه بيش از 220 سال قدمت دارد. اين حمام از سنگ و ساروج و آجر ساخته شده (20×20×5 سانتي متر) و داراي سه گنبد به قطر 320 متر مي‌باشد. «تا سال 1364 از اين حمام بهره‌برداري مي‌شده است.»[2]

 

«حمام جاجرمي»

 حمام جاجرمي يكي از آثار باقيمانده نيمه دوم سده سيزده هجري مي‌باشد كه در مجاورت (سبزه ميدان) قرار گرفته است. جالب‌ترين بخش بنا سربينه آنست. با عبور از راهرويي باريك و درگاهي قوسي (110 × 190 سانتي متر)، سر حمام هشت ضعلي نمايان مي‌گردد كه 19 متر محيط آن بوده و در پيرامونش طاق‌نماي قوسي و جناقي به شكل قرينه جلب نظر مي‌كند. ضخامت ديوارهاي بنا 67 سانتي متراست، سقف بنا ضربي بوده و داراي تزيينات متنوع آجري مي‌باشد. اين حمام در حال حاضر مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

كتاب: بجنورد گذرگاه شمالي خراسان

احسان سيدي‌زاده ـ علي‌اكبر عباسيان


 

 [1] . صنيع الدوله. مطلع الشمس ص 131

[2] . به نقل از آقاي علي اكبر اسدپور، عضو شوراي روستاي چناران