بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

فهرستگان آثار تاريخي شهرستان مانه و سملقان

       ×          آرامگاه يار محمد خان / دهستان حومه: در مسير جادة بجنورد-اسفراين- كيلومتر 5 سمت چپ جادة شادلو معروف به سردار مفخم

       ×          تپة باستاني اسفيدان مانـه / دهستان اترك: روستاي اسفيدان

       ×          آق تپه / دهستان اترك: روستاي پيش قلعه

 94551

       ×          تپه خان / دهستان سملقان: روستاي فان

       ×          تپه چغور باغ / دهستان حومه: در مسير جادة بجنورد-اسفراين- نرسيده به بش قارداش

       ×          تپه شماره يك آغربلاغ / دهستان حومه: جنب روستاي اسدلي- مسير جادة بجنورد-اسفراين

       ×          تپة شهر آباد كرد / دهستان قاضي: شهر آباد كرد

       ×          تپة غلامعلي / دهستان حومه: روستاي نادر اباد

 94511

       ×          تپة قره مصلي / دهستان حومه: پايين روستاي قره مصلي و نجف

 94511

       ×          تپة قلعه خان / دهستان قاضي: روستاي رسالت

 94451

       ×          تپة لافي / دهستان حومه: روستاي ملاحسن

 94511

       ×          حمام / دهستان آلمه: روستاي اسپاخو

       ×          روباه تپه / دهستان حومه: روستاي نجف

 94511

       ×          غريب تپه / دهستان اترك: روستاي پيش قلعه

       ×          كليساي اسپاخو / دهستان آلمه: روستاي اسپاخو

       ×          وليتپه قواخ / دهستان آلمه: روستاي كلاته زمان صوفي

94441

       ×          برجهاي روستاي اسفيدان / دهستان اترك: روستاي اسفيدان

94591

       ×          تاش قلعه اسفيدان / دهستان اترك: روستاي اسفيدان

94591

       ×          تپة باستاني خشتلي / دهستان شيرين سو: روستاي خشتلي

       ×          تپة بيار / دهستان حومه: روستاي بيار

       ×          تپة رشوانلو / دهستان اترك: روستاي رشوانلو

       ×          تپة منبع آب / دهستان اترك: روستاي عشق آباد

       ×          قلعة بزمان اسفيدان / دهستان اترك: روستاي اسفيدان

94591

       ×          گلور تپه / دهستان اترك: بين روستاي پيش قلعه و آغمزار

           

                          از كتاب فضاهاي فرهنگي ايران (فهرستگان آثار تاريخي(2))