بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

قلعه جلال الدين

      بناي تاريخي قلعه جلال الدين در جاجرم (جنوب بجنورد) از سري آثار تاريجي اين شهرستان به شمار مي رود .اين قلعه در بالاي كوه مرتفعي قرار گرفته كه اطراف آن را دشتهاي وسيعاحاطه كرده است و از فاصله دور حالت مخروطي بودن اين كوه و موقعيت قلعه روي آن نظر هر بينندهاي را به خود جلب مي كند . در نگاه اول تصور مي شود كا اين بنا يكاروانسرا است ، اما هر چه به آن نزديكتر مي شويم به عظمت وموقعيت دفاعي آن بيشتر پي مي بريم. اين بنا به شكل شش ضلعي است و در هر ضلع آن يك برج دايرهاي شكلوجود دارد ، ديوارهاي خارجي وبلند اين بنا در بعضي از قسمتهاي شمالي از ناهمواريهاي كوه تبعيت مي كند   

روزنامه خراسان شمالي