بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

 

تاريخچه اسفراين

      اسفراين در زمان اشكانيان و سامانيان از روستاهاي نيشابور بوده است. در زمان انوشيروان به عنوان شهر بلقيس مشهور شد و در زمان سلجوقيان مخصوصا پش از حمله مغول و تيموريان تخريب شد و با اينكه در سال 905 در زمان صفويه به اين آبادي توجه شد امّا ديگر بار در سال 1960 م. بوسيله مهاجمان ازبك تخريب شد و اهالي آن به مناطق ديگر مهاجرت كردند.

       در دوران صفويه و قاجاريه گروهي از سرداران كرد بجنورد و اقوام آنها به منطقه شمال خراسان جهت دفاع از مرزهاي شمالي اعزام شدند و بجنورد را به عنوان مركز انتخاب كرده و اسفراين (ميان آباد) را به عنوان يك بخش از بجنورد برگزيده و بعد تعدادي از كردهاي شادلو به آن جا رفتند و كم كم اين روستا آبادتر شد. در سال1342 اسفراين از شهرستان بجنورد جدا و به عنوان شهرستان ناميده شد.

جمعيت: 

 

سال

   جمعيت

1345

60255

 

1355

73796

 

1365

102855

 

1375

134238

 

 

28%  شهري   جمعيت                در سال 83

72 % روستايي  جمعيت             در سال 83