بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

بخش مانه

     بخش مانه به مركزيت شهر پيش قلعه ، جمعيت بالغ بر 30 هزار نفر كه شامل دو دهستان اترك وشيرين دره متشكل از 80 روستا 46 دهياري است. بخش مانه مقدار 55300 هكتار زير كشت گندم ديم با متوسط برداشت 5/1 تا 2 تن در هكتار 000/40 هكتار زير كشت پنبه با متوسط برداشت 4تن در هكتار است.

روحاني رئيس شوراي شهر پيش قلعه

28 ارديبهشت 84