بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

جمعيت

از 337440 نفر جمعيت شهرستان بجنورد 114991 نفر ( 1/34 در صد ) در نقاط شهري و 220711 نفر ( 4/65 درصد ) در نقاط روستايي ساكن بوده‌اند. تراكم جمعيت در اين شهرستان برابر 6/19 در هر كيلومتر مربع است.

     شهرستان بجنورد داراي 67096 خانوار بوده است. از اين تعداد 23860 خانوار ساكن در نقاط شهري و 42912 خانوار ساكن در نقاط روستايي و بقيه غير ساكن بوده‌اند.[1]

     متوسط تعداد افراد در خانوارهاي معمولي ساكن نقاط روستايي 1/5 نفر است.4/48 درصد جمعيت اين شهرستان در گروه سني كمتر از 15 ساله ، 3/49 درصد در گروه سني 15 تا 64 ساله و 3/2 درصد گروه سني 65 ساله و بيشتر قرار داشته‌اند. مردم بجنورد مسلمان و شيعه مذهب بوده و قريب 10 درصد ساكنان آن اهل سنت مي‌باشند. اهالي اين شهرستان به زبانهاي فارسي دري، كردي، تركي و تركمني تكلم مي‌كنند و طوايف فارس، كرد، ترك، تركمن، خاوري و بلوچ، در اين شهرستان به سر مي‌برند.

جمعيت و خانوار ساكن در نقاط شهري بجنورد ( مهر 1365 )

شرح                جمعيت                مرد               زن                خانوار

شهربجنورد        93392                 48338          45054          19569

شهر آشخانه       7524                   3917            3607            1519

شهر جاجرم       7235                   3847            3388            1443

شهرگرمه           6840                   3489            3351            1329

جمع ساكنان

درنقاط شهري    114991               59591          55400          23860

 

جمعيت و خانوار ساكن در نقاط روستايي شهرستان بجنورد ( مهر 1365 )

شرح                جمعيت                مرد               زن                خانوار

دهستان سملقان   32527              16760             15797          6284

حومه              31417                  16083          15334          6406

مانه                 22978                  11555          11423          4419

كسه‌باير            20281                  10383          9898            4221

جرگلان           17469                  8828            8641            3409

چناران              17282                 8846            8436            3493

نخودلي            17233                  8417            8816            2691

شقان               14498                  7280            7218            2878

گرمخان           12706                  6592            6114            2595

سنخواست        8891                    4448            4443            1851

جاجرم            7952                    4036            3936            1492

حصارچه          7476                    3743            3733            1203

گيفان              6936                    3533            3403            1396

ميان‌كوهساران   3065                    1592            1473            567

جمع ساكنان در

نقاط روستايي    220711                112066        108645        42912

       

          جدول مقايسه‌اي جمعيت وتراكم نا خالص شهري بجنورد

مساحت شهر            جمعيت                   تراكم نفر                 توضيحات

(در هكتار)                                            (در هكتار)

9905                      15293                    154              سرشماري سال 1319

142                       19253                    135              سر شماري سال 1335

270                       31288                    116              سر شماري سال1345

455                       47719                    105              سر شماري سال 1355

770                       93392                    121              سرشماري سال1365[1] . كليه آمار بر مبناي سرشماري عمومي نفوس و مسكن مهر ماه 1365 مي‌باشد .