بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

موقعيت و حدود جغرافيايي اسفراين

        اسفراين يكي از شهرستانهاي استان خراسان شمالي است كه با مساحت 5345 كيلومتر مربع[1]در شمال غربي استان بين َ57 ْ56 تا َ7 ْ58 طول شرقي و َ40 ْ36 تا َ17 ْ37 عرض شمالي [2]واقع شده است.

       اين شهرستان در دامنة جنوبي كوههاي آلاداغ و جنوب و غرب كوه شاه‌جهان قرار گرفته است. از شمال به شهرستان بجنورد و شيروان، از جنوب و جنوب غربي به شهرستان سبزوار، از شرق به شهرستان قوچان و سبزوار و از غرب به شهرستان بجنورد محدود است. ارتفاع آن در بلندترين نقطه 3032 متر (قلة شاه جهان) و در پست‌ترين نقطه حدود 1000 متر [3](خروجي دشت آبادي سرخ چشمه) از سطح دريا مي‌باشد.

      تا قبل از سال 1369 همسايه‌هاي شرقي اسفراين، شهرستان‌هاي قوچان و نيشابور بودند. در اين سال آن قسمت از نيشابور كه با اسفراين، هم مرز بود به شهرستان سبزوار داده شد و در نتيجه شهرستان سبزوار با اسفراين هم مرز شد.

مركز شهرستان، شهر اسفراين است كه در َ30 ْ57 طول شرقي و َ4 ْ37 عرض شمالي[4] واقع شده و برسر راه بجنورد سبزوار قرار گرفته است. ارتفاع آن از سطح دريا 1260 متر مي‌باشد.

     1

  50000   

 

         1

    250000

 

  1  50000

 
         شهر اسفراين از شمال به ارتفاعات شور يا سياه خانه كه از انشعابات بينالود است، از جنوب به روستاهاي كوشكي و جوشقان و فرطان تازه و فرطان كهنه، از شرق به اراضي روستاي نوشيروان و كوه شاه‌جهان و از غرب به اراضي روستاهاي كبوتر خانه و برج محدود مي‌شود. شيب عمومي شهر از شمال به جنوب كاهش مي‌يابد و در قسمتهاي جنوبي شهر شيب ملايم مي‌شود.

جغرافياي اسفراين، سيد احمد فدايي  [1] - وزارت برنامه و بودجه، مركز آمار ايران، سرشماري عمومي نفوس و مسكن ،مهرماه 1365، نتايج تفضيلي شهرستان اسفراين ، ص 1 .

[2] - نقشه هاي                  شهرستان اسفراين.

[3] - الف : مهندس جعفري ، عباس ، گيتا شناسي ايران ، جلد اول كوهها و كوهنامه ايران ، سازمان جغرافيايي و كارتوگرافي گيتا شناسي ، چاپ اول ، مهرماه 1368 ، ص 354

ب- نقشه هاي تپوگرافي                   و      و                         شهرستان اسفراين .

4- دكتر پاپلي يزدي ، محمد حسين