بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

موقعيت نسبي

     بجنورد از شمال با تركمنستان و از شمال شرقي تا جنوب شرقي با شهرهاي شيروان، قوچان، اسفراين و سبزوار همسايه است و از شمال غربي تا جنوب غربي به استان مازندران و استان سمنان محدود شده است. شهر بجنورد، اولين شهر خراسان و دروازه خراسان در شمال غرب است. اين شهر بين كوه‌هاي كپه‌داغ در شمال و آلاداغ در جنوب قرار دارد و در جنوب غربي بجنورد، بعد از شكافي، كوه‌هاي گلي‌داغي قرار دارند. اكثر بلنديهاي آلاداغ پوشيده از درختان سردسير و جنگل‌زار است و جنگل‌هاي پراكنده دشت واقع در دامنه‌هاي غربي آلاداغ به طول تقريبي 70 كيلومتر از همه وسيع‌تر و مشهورتر مي‌باشد. در زير پاي اين ارتفاعات، جلگه‌هاي حاصل‌خيز بجنورد، گرمخان، شقان و مانه گسترده است.

     بدين ترتيب شهرستان بجنورد، از هر طرف داراي حصار طبيعي است و از يك جهت به دشت گرگان مي‌خورد. ضمناً در شمال شهرستان،كشور تركمنستان قرار دارد كه در چند سالة اخير از مجموعه كشورهاي اتحاد جماهير شوروي تجزيه شد و راههاي ارتباطي بين كشور ايران و تركمنستان  بار ديگر برقرار شد كه اين بر اهمّيت بجنورد مي‌افزايد.

 

كتاب: بجنورد گذرگاه شمالي خراسان

احسان سيدي‌زاده ـ علي‌اكبر عباسيان

كتاب ميراث سبز