بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

وسعت شهرستان بجنورد

حدود  17245 كيلومتر مربع مي‌باشد كه 46/5 درصد از وسعت استان خراسان را به خود اختصاص مي‌دهد.[1][1] - سالنامه آماري سال 1367 ايران، مركز آمار ايران ص 7.