بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

رشته كوه الله داغ و يمن داغ

       در دهستان سملقان و 51 كيلومتري غرب بجنورد قرار دارد . رشته كوه الله داغ از سازند مزدوران حاوي آهك و دولوميت متعلق به دوره ژوراسيك فوقاني تشكيل يافته است .