بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

مراتع و جنگلها :

 شهرستان بجنورد به سبب دارا بودن از وسعت بيشتر و آب و هواي گوناگون داراي جنگلها و مراتع خوب و پر باري است. مهمترين اين جنگلها در غرب بجنورد مي باشد كه به دره ي گلستان معروف است و به كردي به آن (زاوي ده ني) مي‌گويند. از زواي ده ني دو رشته كوه به موازات يكديگر از غرب به شرق ادامه مي يابند. رشته ي جنوبي تا آلاداغ پيش مي‌آيد و رشته ي شمالي به نام هاي گليداغ و شملي و تلو در موازات نوار مرزي ايران و شوروي سابق به سمت مشرق پيش رفته به رشته كوههاي الله اكبر و هزار مسجد مي پيوندند. هر چه از دره ي گلستان يعني از غرب به شرق پيش برويم در هردو رشته كوه نيزاز مقدار جنگل‌ها كاسته مي شود. چنانكه رشته ي شمالي پس از منطقه‌ي كهنه جولگه ي غلامان بكلي خالي از جنگل مي‌شود و از مقدار رطوبت كاسته مي‌شود. رشته‌ي جنوبي نيز نرسيده به قله ي آلاداغ خالي از جنگل مي‌شود. بيشتر درختان جنگلي بجنورد هر چه از غرب به شرق پيش  برويم برگ سوزني تر مي‌شوند و اين به علت ارتفاع كوهها و سرماي اين نواحي است.

ئه زقه ريوي قيي يور دادمه                          گرفتاري قيي ده ردامه

                     نه ته كوشتم، نه به ردلمه

برگردان: من غريب در اين سرزمين هسيم       گرفتار اين درد(عشق تو )هستم        

                     نه تو مرا كشتي، نه رهايم كردي 

كليم الله توحدي- كارشناس الهيات