بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

رديف

نام روستا

نام دهستان

فاصلة روستا تا مركز شهر

نام بخش

1

بيره زينل بيك

تكمران

70

سرحد

2

توپكانلو

تكمران

52

سرحد

3

توكور

تكمران

42

سرحد

4

چشمه دوزان

تكمران

50

سرحد

5

چوكانلو

تكمران

42

سرحد

6

سرخ زو

تكمران

60

سرحد

7

سردار آباد

تكمران

70

سرحد

8

عليخانقلعه

تكمران

52

سرحد

9

قوري دربند

تكمران

55

سرحد

10

قولانلو

تكمران

37

سرحد

11

كلاته توپكانلو

تكمران

50

سرحد

12

كلاته عليخانقلعه

تكمران

52

سرحد

13

لوجلي

تكمران

30

سرحد

14

كلاته جعفري

تكمران

32

سرحد

15

آسياب حيدرعلي

تكمران

43

سرحد

16

شيخ اميرانلو

تكمران

40

سرحد

17

برج ذوالفقار

تكمران

42

سرحد

18

برزو

تكمران

40

سرحد

19

بيك

تكمران

32

سرحد

20

چلكانلو

تكمران

43

سرحد

21

خدر

تكمران

40

سرحد

22

دولو

تكمران

47

سرحد

23

فاضل

تكمران

47

سرحد

رديف

نام روستا

نام دهستان

فاصلة روستا تا شهر

نام بخش

24

قردانلو

تكمران

50

سرحد

25

گوگلي

تكمران

36

سرحد