بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

رديف

نام روستا

نام دهستان

فاصلة روستا تا مركز شهر

نام بخش

1

باداملق

زوارم

50

مركزي

2

حسين آباد

زوارم

9

مركزي

3

خادمي بز آباد

زوارم

34

مركزي

4

زوارم

زوارم

24

مركزي

5

شورك عبد آباد

زوارم

30

مركزي

6

شير آباد

زوارم

20

مركزي

7

عبد آباد

زوارم

22

مركزي

8

فجر آباد

زوارم

31

مركزي

9

قزل حصار

زوارم

45

مركزي

10

ورقي

زوارم

20

مركزي