بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

رديف

نام روستا

نام دهستان

فاصلة روستا تا مركز شهر

نام بخش

1

اسلام آباد

زيارت

12

مركزي

2

امان آباد

زيارت

9

مركزي

3

بيگان

زيارت

17

مركزي

4

توده

زيارت

17

مركزي

5

خانلق

زيارت

4

مركزي

6

خطاب

زيارت

28

مركزي

7

رضا آباد

زيارت

18

مركزي

8

زيارت

زيارت

6

مركزي

9

شورك زيارت

زيارت

18

مركزي

10

شهرك شورك

زيارت

16

مركزي

11

قلعه زو

زيارت

24

مركزي

12

قلجق

زيارت

18

مركزي

13

منصوران

زيارت

10

مركزي

14

كارخانة قند

زيارت

12

مركزي

15

كلاته فيروزه

زيارت

18

مركزي

16

گرزو

زيارت

6

مركزي

17

محمد علي خان

زيارت

12

مركزي