بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

رديف

نام روستا

نام دهستان

فاصلة روستا تا مركز شهر

نام بخش

1

الاشلو

سيوكانلو

40

مركزي

2

اوغاز تازه

سيوكانلو

41

مركزي

3

بوانلو

سيوكانلو

42

مركزي

4

بي بهره

سيوكانلو

30

مركزي

5

چپانلو

سيوكانلو

45

مركزي

6

حمزه كانلو

سيوكانلو

0

مركزي

7

حصار هنامه

سيوكانلو

21

مركزي

8

خرسكانلو

سيوكانلو

30

مركزي

9

پيرودانلو

سيوكانلو

35

مركزي

10

ترانلو

سيوكانلو

39

مركزي

11

خلاجلو

سيوكانلو

50

مركزي

12

دو آب

سيوكانلو

50

مركزي

13

دولو

سيوكانلو

40

مركزي

14

رشوانلو

سيوكانلو

50

مركزي

15

زورتانلو

سيوكانلو

31

مركزي

16

شكرانلو

سيوكانلو

55

مركزي

17

كهنه اوغاز

سيوكانلو

44

مركزي

18

شركانلو

سيوكانلو

58

مركزي

19

گدو گانلو

سيوكانلو

24

مركزي

20

قلعچه

سيوكانلو

18

مركزي

21

قلعه بيگ

سيوكانلو

34

مركزي

22

قلعه حسن

سيوكانلو

37

مركزي

23

كلاته بالي

سيوكانلو

45

مركزي

رديف

نام روستا

نام دهستان

فاصلة روستا تا شهر

نام بخش

24

كوركانلوي سفلي

سيوكانلو

46

مركزي

25

محمد دورانلو

سيوكانلو

45

مركزي

26

نقدو

سيوكانلو

39

مركزي

27

ولو

سيوكانلو

47

مركزي

28

هنامه

سيوكانلو

20

مركزي

29

رحيم آباد

سيوكانلو

21

مركزي

30

حصار

سيوكانلو

20

مركزي