بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

رديف

نام روستا

نام دهستان

فاصلة روستا تا مركز شهر

نام بخش

1

آق قلعه

قوشخانه

67

سرحد

2

امير خان

قوشخانه

58

سرحد

3

باغ

قوشخانه

60

سرحد

4

برزلان سفلي

قوشخانه

70

سرحد

5

برزلان عليا

قوشخانه

70

سرحد

6

پيره

قوشخانه

71

سرحد

7

تفتازان

قوشخانه

65

سرحد

8

جنگاه

قوشخانه

55

سرحد

9

چور چوري

قوشخانه

75

سرحد

10

حصار

قوشخانه

65

سرحد

11

حلوا چشمه

قوشخانه

65

سرحد

12

خيرآباد

قوشخانه

75

سرحد

13

دده خان

قوشخانه

65

سرحد

14

رباط

قوشخانه

75

سرحد

15

زو

قوشخانه

55

سرحد

16

زيدر

قوشخانه

70

سرحد

17

سراني

قوشخانه

92

سرحد

18

سرداب

قوشخانه

80

سرحد

19

سنجد

قوشخانه

80

سرحد

20

سولدي

قوشخانه

47

سرحد

21

شناقي سفلي

قوشخانه

65

سرحد

22

شناقي عليا

قوشخانه

66

سرحد

23

قپز

قوشخانه

75

سرحد

رديف

نام روستا

نام دهستان

فاصلة روستا تا مركز شهر

نام بخش

24

قلعه علي محمد

قوشخانه

65

سرحد

25

قلهك سفلي

قوشخانه

63

سرحد

26

قلهك عليا

قوشخانه

64

سرحد

27

كاكلي

قوشخانه

70

سرحد

28

كلاته زمان

قوشخانه

84

سرحد

29

ينگي قلعه عليا

قوشخانه

54

سرحد

30

ينگي قلعه سفلي

قوشخانه

55

سرحد