بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

رديف

نام روستا

نام دهستان

فاصلة روستا تا مركز شهر

نام بخش

1

اسطرخي

گليان

36

مركزي

2

ورگ

گليان

12

مركزي

3

اميرانلو

گليان

40

مركزي

4

برزلي

گليان

37

مركزي

5

بلغان سفلي

گليان

35

مركزي

6

بلغان عليا

گليان

34

مركزي

7

تبريان

گليان

45

مركزي

8

حصار پهلوانلو

گليان

24

مركزي

9

خادمي

گليان

42

مركزي

10

رزمغان

گليان

15

مركزي

11

سنگ چين

گليان

22

مركزي

12

قشلاق

گليان

45

مركزي

13

گرماب

گليان

31

مركزي

14

گليان

گليان

24

مركزي

15

مشهد طرقي سفلي

گليان

20

مركزي

16

مشهد طرقي عليا

گليان

26

مركزي

17

ملا باقر

گليان

22

مركزي

18

پير شهيد

گليان

7

مركزي

19

تنسوان

گليان

8

مركزي