بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

نام آبادي

نام شهرستان

عرض جغرافيايي

طول جغرافيايي

دقيقه

درجه

دقيقه

درجه

اسطرخي

شيروان

11

37

51

57

الله آباد بالا

شيروان

25

37

01

58

امير آباد

شيروان

23

37

00

58

بدكانلو

شيروان

21

37

55

57

برج

شيروان

36

37

59

57

برزو

شيروان

35

37

57

57

بز آباد

شيروان

19

37

45

57

بلقان بالا

شيروان

09

37

55

57

بلقان پايين

شيروان

10

37

54

57

بيك تولور

شيروان

39

37

44

57

بيك تولور

شيروان

40

37

44

57

پوستين دوز

شيروان

38

37

51

57

تاراقچي

شيروان

21

37

53

57

ترك

شيروان

32

37

39

57

تنسوان

شيروان

21

37

55

57

چوكانلو

شيروان

33

37

44

57

حسين آباد

شيروان

24

37

49

57

حسين آباد

شيروان

35

37

50

57

حصار

شيروان

18

37

01

58

حصار پهلوانلو

شيروان

14

37

53

57

خان لق

شيروان

25

37

56

57

خانه حصار

شيروان

24

37

07

58

خطاب بالا

شيروان

30

37

44

57

دوين

شيروان

08

37

03

58

 

نام آبادي

نام شهرستان

عرض جغرافيايي

طول جغرافيايي

دقيقه

درجه

دقيقه

درجه

رضا آباد

شيروان

26

37

44

57

زوارم

شيروان

19

37

44

57

زيارت

شيروان

26

37

53

57

زيارت

شيروان

27

37

53

57

سرچشمه

شيروان

17

37

00

58

سردار آباد

شيروان

40

37

34

57

شكرانلو

شيروان

26

37

07

58

شورك(خرابه)

شيروان

27

37

06

58

شورك

شيروان

22

37

41

57

شورك زيارت

شيروان

30

37

49

57

شيخ اميرانلو

شيروان

37

37

58

57

شيخ اميرانلو

شيروان

38

37

58

57

شيروان

شيروان

24

37

56

57

عبد آباد

شيروان

23

37

44

57

علي خان قلي

شيروان

34

37

39

57

قره باغ(مزرعه)

شيروان

26

37

02

58

قل جق

شيروان

31

37

58

57

قل جق كوچك

شيروان

30

37

58

57

قلعه جه

شيروان

28

37

00

58

كلاته آق سر (مزرعه)

شيروان

23

37

03

58

كلاته توپكانلو

شيروان

35

37

41

57

كلاته حسن آباد (مزرعه)

شيروان

17

37

02

58

كلاته سيد علي (مزرعه)

شيروان

18

37

04

58

كلاته شريفي (مزرعه)

شيروان

21

37

08

58

 

 

نام آبادي

نام شهرستان

عرض جغرافيايي

طول جغرافيايي

دقيقه

درجه

دقيقه

درجه

كلاته شفتي(مزرعه)

شيروان

25

37

04

58

كلاته شوخري

شيروان

16

37

43

57

كلاته علي خان(مزرعه)

شيروان

36

37

40

57

كلاته يزدان

شيروان

25

37

00

58

گليان

شيروان

14

37

54

57

گنج آباد

شيروان

19

37

02

58

لوجلي

شيروان

36

37

51

57

مرز

شيروان

31

37

41

57

منصوران

شيروان

27

37

52

57

ورقي

شيروان

22

37

45

57

ورك

شيروان

18

37

56

57

سلطان عبدالرضا

شيروان

24

37

45

57

سلطان محمدرضا

شيروان

20

37

50

57

شاهزاده جعفر

شيروان

11

37

51

57

شاهزاده عبدالله

شيروان

31

37

58

57

قلعه زو

شيروان

30

37

47

57

قلعه محمدعلي خان

شيروان

28

37

57

57

قوري دربند

شيروان

36

37

36

57

قولانلوي بالا

شيروان

36

37

48

57

قولانلوي پايين

شيروان

36

37

58

57

قونيانلو بامير

شيروان

17

37

47

57

قونيانلوخادمي

شيروان

16

37

49

57