بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

بجنورد در دوران پهلوي

     بعد از استقرار رژيم پهلوي بجنورد به عنوان يك كمربند مدافع در برابر نفوذ كمونيزم مورد توجه رژيم قرار گرفت چرا كه هم به روسيه داشت از بين برود و از طرفي پادگان نظامي بجنورد بيشتر مورد توجه غرب و رژيم قرار گرفت. هم رضاخان و هم پسرش در طول سلطنت سه بار به بجنورد آمدند. ملك‌الشعراي بهار كه مدتي نمايندة بجنورد در مجلس بوده در تاريخ مختصر احزاب سياسي چگونگي از بين بردن ايلخان بجنورد و كارهاي سرتيپ جان‌محمدخان را شرح داده است.

     در طول سلسلة پهلوي مجموعه كارهائي كه براي زدودن فرهنگ اسلامي و وابستگي به غرب انجام گرديده مختصراً از اين قرار است:

     «‌عزيمت رضاخان در سال 1305 ه ش براي به اصطلاح شاد نمودن روحية مردم از ظلم و جور سرتيپ جان محمدخان، آمدن محمدرضا پهلوي در سال 1338 براي اعطاي اسناد مالكيت و در سال 55 براي بازديد. عزيمت ژنرال للكهارت، رئيس مستشار نظامي آمريكا به بجنورد در سال 42 براي تقويت پادگان نظامي، برگزاري جشن تجدد نسوان براي كشف حجاب، محكوميت بعضي از سران حزب توده در مشهد كه بعضي از آنان بجنوردي بودند، برگزاري جشنهاي 2500 ساله. »[1]

     همين طور احداث راه سراسري شمال از گيلان به مازندران، گرگان، بجنورد، مشهد به طول 1073 كيلومتر براي ارتباط بهتر در صورت لزوم مورد توجه قرار گرفت.

     در مقابل ترفندهاي رژيم پهلوي مردم بيكار ننشستند و شعرا و نويسندگان مردم را آگاه مي‌نمودند يكي از شعراي مبارز«هيبت‌الله ناطق بجنوردي»‌بود. مجموع كارهاي مردم در اين زمينه مفصلاً در تقويم تاريخ خراسان آمده است.

     همگام با مردم ايران براي پيروزي انقلاب اسلامي، بجنوردي‌ها نيز در صحنه بودند. بعضي از عكس‌العمل‌ها در مقابل رژيم عبارت بودند از اعتصاب كاركنان تعاون روستايي بجنورد و صدور بيانية 12 ماده‌اي، گردهمايي معلمان آموزشگاه‌هاي شهر در خانه معلم صدور قطنامه .

احمد احمدي ـ دبيرتاريخ بجنورد

 [1] ـ همان مآخذ ، ص 187ـ 50 .