بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

مو قعيت روستاي رضا آباد:

اين روستا در طول جغرافيايي 57:44 و عرض جغرافيايي 37:26  شيروان قراردارد و داراي وضع طبيعي جلگه اي آب وهوايي سردسير معتدل مي باشد.

روستاي رضا آباد از لحاظ جغرافيايي: در شمال اين روستا كوههاي معروف به كوههاي بيگان و در جنوب آن زمين هاي كشاورزي و رودخانه اترك قراردارد. در شرق اين روستا ، كارخانه قند و روستاي اسلام آباد؛ و در غرب اين روستا كارخانه سيمان بجنورد قرار دارد. در شمال شرقي روستاي رضاآباد ،روستاي بيگان ودر جنوب شرقي روستا، روستاي توده قرار دارد. در شمال غربي روستاي رضاآباد، روستاي كاره و در جنوب غربي رضاآباد اراضي و مراتع روستا مي باشد.

پيشينه تاريخي:

قبل از ساكنان فعلي روستاي رضاآباد اقوام تركمن و بربر در آن ساكن بودند. كه بعد از ورود دو طايفه دولت آبادي و عارفحاني اين روستا را ترك كردند.

علت مهاجرت طايفهء دولت آبادي به اين روستا: اين طايفه از دولت آباد سبزوار به اين روستا(رضاآباد) مهاجرت كرده اند، كه در واقع آنها گله گوسفندان پدران خود را براي چراندن به اطراف روستاي رضاآباد(مراتع) آورده بودند،اماگوسفندان در تابستان به علت گرمازدگي تلف شدند و اين طايفه ديگر روي برگشتن به روستاي خود(دولت آباد) را نداشتند، پس در روستاي رضاآباد ساكن شدند.     

علت مهاجرت طائفه عارفخاني به اين روستا: اين طائفه در اصل نيشابوري بود، و از آنجايي كه به روستاي رضاآباد و روستاي اطراف نمك براي فروش مي آوردند، با اين منطقه آشنا شده بودند. و بعد از اينكه در نيشابور دچار قطحي و خشكسالي مي شوند و با توجه به آشنايي كه با روستاي رضاآباد داشتند به سمت رضاآباد حركت كرده و در اين روستا ساكن شدند.

البته در اين روستا اقوام كرد زبان هم زندگي مي كنند، آنها قبل از اينكه در اين روستا ساكن شوند به صورت كوچ نشين(زندگي عشايري) زندگي مي كردند. ضمن اينكه ساكنان روستاي رضاآباد از ساكن شدن كردها در اين روستا به شدت ممانعت مي كردند اما كردهاي كوچ نشين باواسطه در اين روستا ساكن شدند. در گذشته آب آشاميدني و آب كشاورزي روستاي رضاآباد از طريق قنات تامين مي شد. و ساكنان اين روستا به صورت خرد، مالك كشاورزي مي كردند، كه فردي به نام فرج الله خان كه يك بزرگ مالك بود زمين هاي كشاورزي را به زور به تصاحب خود در مي آورد،‌ بعد از مرگ او اين زمينها به فرزندش شاپور خان رسيد او نيز قنات ها را پر كرد تا بتواند چاه عميق حفر كند و زمينهاي بيشتري را به زير كشت ببرد، و ساكنان روستا نيز به عنوان دهقان بر روي مزارع او كار مي كردند. تا اينكه در سال 1342 اصلاحات ارضي شد، در جريان اين اصلاحات ساكنان روستاي رضاآباد صاحب زمين شدند، اما برخي از ساكنان روستا در همان زمان زمين خود را به بزرگ مالك آن زمان يعني شاپور خان فروختند.

 

وجه تسميه:

وجه تسميه روستاي رضاآباد به صورت دقيق مشخص نيست. چون كه ساكنان اوليه روستا كه تركمن ها و بربر ها بودند و احتمالا آنها نام اين روستا را رضاآباد نهاده اند، از اين روستا رفته اند.

به گفته ساكنان روستا علت نامگذاري اين روستا به نام رضاآباد احتمالا به خاطر نزديكي به مرقد امامزاده عبد الرضا، از نوادگان امام رضا(ع) در روستاي توده كه در جنوب شرقي و به فاصله 5/3 كيلومتري اين روستا قرار دارد، مي باشد. و يا بخاطر امامزاده حمزه رضا كه برادر امام رضا(ع) مي باشد كه در روستاي زيارت در شرق روستا و به فاصله 15 كيلومتري قرار دارد.

ضمن اينكه اين روستا به عنوان روستاي رضاآباد(زيارت) شناخته شده است، اما بعد از اينكه روستاي رضاآباد حومه كه در نزديكي شهرستان فاروج در شرق شهرستان شيروان قرار دارد به عنوان يكي از روستاهاي شيروان محسوب شد،‌ رضاآباد حومه را به نسبت شيروان،‌ رضاآباد شرقي و روستاي رضاآباد (زيارت)را به نسبت شيروان،‌ به عنوان رضاآباد غربي شناختند.

 

خواستگاه اوليه و بعد از آن:

محل اوليه روستاي رضاآباد در كنار رودخانه اترك و نزديك به چشمه كه به چشمه نظر كرده معروف بود، مي باشد،‌ همچنين در كنار اين چشمه يك درخت بيد نيز وجود داشته، به اعتقاد ساكنان روستا در شبهاي جمعه نوري در اين محل (چشمه) ديده مي شد، البته با گذشت زمان چشمه و درخت ازبين رفته اند. خلاصه اينكه به دليل سيل هاي فراواني كه مي آمد، ساكنان روستا به مكان ديگري يعني كمي دورتر از رودخانه نقل مكان مي كنند، كه بعد از مدتي به علت  كهنه شدن خانه ها از اين مكان(كه اكنون به قلعه كهنه معروف است) به مكان جديدتر نقل مكان مي كنند كه اين محل نزديك به راه شوسه بوده، ضمن اينكه اين راه روستاهاي سيساب،‌ رضاآباد، بيگان و زيارت را به هم مرتبط مي ساخته.

 

اعتقادات:

بايد يادآوري شود كه مسير عبور امامزاده عبدالرضا در روستاي توده و امامزاده سلطان رضا در روستاي زورام كه اين دو روستا در جنوب شرقي روستاي رضاآباد قرار دارد، از رضاآباد مي گذرد. البته اين مسير قديمي شده و به صورت خاكي مي باشد، كه اهالي روستاي رضاآباد هر گاه نذري در اين امامزاده ها دارند اين مسير راه پياده به سمت اين امامزاده ها مي روند. اين دو درخت به درخت«مرخ» معروف مي باشند كه روستاييان نذر مي كردند و بندها و پارچه اي(نخ) به اين درخت مي بستند.

 

تصوير

درخت معروف به درخت مرخ در روستاي رضاآباد

و از ديگر اعتقادات مردم رضاآباد چشمه اي كه در محل اوليه روستا بوده كه شبهاي جمعه در آن جانوري ديده مي شود و تنها انسانهاي پاك مي توانستند اين نور را ببينند و اين چشمه معروف به چشمه نظر كرده مي باشد.

 

بناهاي قديمي:‌

در جنوب غرب و شمال غرب روستاي رضاآباد سنگ چين هايي وجود دارد كه مربوط به گذشته هاي بسيار دور مي باشد. اين سنگ چين ها معتلق به سرداراني به نام هاي علي محمد سردار، رمضان سردار، قربان بلوچ و كه در اين مكان ها كمين مي كردند و از اهالي روستاي باجگيري مي كردند. اين سنگ چين ها در اين روستا به «سنگر» معروف است. اين سردارها مسلح به سلاح گرم بودند و نيروهاي نظامي آنزمان هم قادر به برقراري امنيت در اين محل نبودند.

 

تصوير

 

تصوير

عكسهاي بالا سنگ چين معروف به سنگر در جنوب غربي روستاي رضاآباد مي باشد.

 

تصوير

 

تصوير

عكسهاي بالامربوط به سنگ چين معروف به سنگر در شمال غربي روستاي رضاآباد مي باشد.

 

همچنين مدرسه اي در مركز اين روستا وجود دارد كه اكنون خرابه اي هايي ازآن باقي مانده است كه مي توانيد در عكسهاي زير مشاهده كنيد.

 

تصوير

 

تصوير

خرابه هايي از مدرسه قديمي روستاي رضاآباد

 

امكانات:

روستاي رضاآباد از لحاظ امكانات داراي آب شرب لوله كسي مي باشد، اين آب از چاهي كه در شرق روستا قرار دارد توسط يك پمپ برقي به منبع آب كه در شمال شرق روستا قرار دارد منتقل مي شود و از آنجا به روستا لوله كشي مي شود.

همچنين اين روستا داراي يك مسجد بنام مسجد سيد الشهدا مي باشد كه همانطور كه در عكس زير مشاهده مي كنيد، يكي از اتاق هاي كناري مسجد به عنوان دفتر مخابرات قرار داده اند.

 

تصوير

مسجد سيدالشهدا و دفتر مخابرات روستاي رضاآباد

 

اين روستا از لحاظ آموزشي داراي آموزش ابتدايي مي باشد،‌ و مدرسه ابتدايي به نام مدرسه عارف در غرب روستا قرار دارد. كه تاسيس آن به سال 1371 برمي گردد.(عكس زير)

 

تصوير

مدرسه ابتدايي عارف روستاي رضاآباد

 

اين روستا بعد از انقلاب داراي برق شد، و همچنين در سال 84-1383 نيز كابل كشي تلفن و لوله كشي گاز به منازل شروع شد.

 

تصوير

نماي كلي از روستاي رضاآباد

 

قوميت ها:

در روستاي رضاآباد دو طائفه دولت آبادي و عارفخاني كه به قوم بلوچ معروفند و كردها كه همان كرمانج هستند وجود دارند.

بازي ها:

از سر نو قزل خانم- تسمه تسمه- جو، جو، گندم گندم- پادشاه وزير.

وحيد دولت آبادي- دانشجوي دوره كارشناسي جغرافيا-گرايش شهري كليه عكسها نيز توسط محقق گرفته شده است.