بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

روزها و مكان هاي برگزاري كشتي باچوخه شيروان

1-     عيد نوروز

2-     عيد فطر

3-     اعياد ديني

4-      عروسي ها

5-      در مراسم ياور

6-      ميلاد امام علي (ع)

7-      تاجگذاري پادشاهان

8-     تپه باستاني ارك شيروان

9-     خوشه گاه كهنه شهر

10-          مجاور اممزاده حمزه رضا(ع) زيارت

11-          سروها (سو ورلر) در نزديكي روستاي بلغان

12-          ميدان ارك دوين شيروان

13-          مقبره امام زاده سلطان محمد رضا(ع) مشهد طرقي

14-          مختومي(روستاي بزآباد كنار چشمه آب درياني امامزاده قاسم الحسيني شيروان)

15-          زمين فوتبال سابق شيروان

16-          خرمگان زوارم شيروان

17-          استاديوم ورزشي تختي

18-          سالن ورزشي پوررضا

19-          گود كشتي باچوخه شيروان