بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

نقل از كتاب ناسخ التواريخ شيروان

      در سنت عروسي دختر خانباشي شيروان كه حكومت شيروان به عهده الهيارخان مين‌باشي(مينگ باشي كلمه اي تركي و به معني فرمانده هزار نفر است) كه تمام حكام محلي حضور داشتند . بعد از سلطان دامادي ،‌هنگامي كه دختر خانباشي را سوار بر اسب به منزل داماد مي بردند ،‌پسر خاله عروس(پهلوان حبيب)‌كه از خواستگاران سر سخت عروس بود هل من مبارزه طلبيد و ادعاي كشتي با چوخه كرد كه برادر داماد با پهلوان حبيب مبارزه سختي را در ميدان ارگ شيروان آغاز كردند كه حالت انتقامجويي هم داشت و باران هم به تندي مي باريد و چوخه كشتي گيران هم كاملاً خيس و پاره شده بود . به الهيارخان مين باشي خبر دادند كه اين كشتي ممكن است ايجاد دشمني كند كه خان با گروهي از فراشها به ميدان ارگ شيروان آمدند و در حاليكه تپانچه مي‌انداختند به صحنه آمدند و طبق دستور خان كشتي را متوقف و به هر كدام از پهلوانان يك عدد كله قند عروسي دادند و عروس را با سلام و صلوات به منزل داماد بردند .

( اين واقعه فاقد تاريخ است و به احتمال زياد مربوط به زمان قاجاريه است سنه 1276 خورشيدي)  

مجله جاده ابريشم