بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

پهلوانان معروف كشتي با چوخه شيروان

1ـ شادروان پهلوان حاج علي اصغر خدمتگزار : اين پهلوان نامي ايران كه همزمان با پهلوانان معروفي چون سخدري ها ،‌ميرقوامي ها و كورپس ها و ديگر نام آوران كشتي ايران پهلواني مي زيسته است اهل روستاي ورگ شيروان است . او در مسابقات نهايي كشتي پهلواني ايران در سال 1322 / ش در امجديه تهران با پهلوان ميرقوامي كشتي نهايي پهلوان ايران را برگزار كرد كه پس از ساعتها تلاش به علت عدم نتيجه ، كشتي توسط پيشكسوتان قطع و هر دو پهلوان را اصطلاحاً(همزور) معرفي مي نمايند و وليعهد(محمد رضا پهلوي)‌به هر يك از پهلوانان گلداني نقره اي هديه مي كند .

2ـ شادروان پهلوان محمد علي زاهد تنسوان : قهرمان كشتي سنگين وزن ايران در سال 1328 / ش و چند دوره قهرمان كشتي با چوخه

3ـ پهلوان عباسقلي آذري : قهرمان كشتي وزن پنجم ايران يكي از بنيانگذاران كشتي آزاد و فرنگي در شيروان كه يكي از بهترين لنگ كاران كشتي با چوخه ايران بودند .

4ـ پهلوان امير منوري : نايب قهرمان كشتي فرنگي ايران در وزن 74 كيلوگرم و پهلوان چندين ساله كشتي با چوخه خراسان

5ـ شادروان پهلوان نصرت اله اوغازيان : قهرمان كشتي خراسان در رشته آزاد و پهلوان چندين ساله كشتي با چوخه خراسان و جشنواره طوس

6ـ پهلوان قدرت اله اوغازيان ‍: قهرمان كشتي ايران و پهلوان در كشتي با چوخه خراسان

7ـ پهلوان محمد تقي فياض : نايب پهلوان ايران قهرمان كشور ، پهلوان كشتي با چوخه خراسان

8 ـ شاه حسين پهلوان بي بهره اي پهلوان شيروان

9 ـ پهلوان عبدالحسين محمدزاده

10 ـ پهلوان حمزه با الله آبادي پهلوان شيروان

11 ـ پهلوان احمد قاسمي قهرمان جودوي ايران و پهلوان كشتي با چوخه خراسان

12 ـ پهلوان ابر تيره پهلوان كشتي با چوخه خراسان

13 ـ پهلوان ايوب حسني پهلوان چندين دوره كشتي با چوخه خراسان و قهرمان كوراش ايران و نايب قهرمان كوراش جهان

      از ديگر پهلوانان نامي شهرستان شيروان كه بارها در شيروان و در سطح خراسان مطرح و به مقام پهلواني رسيده اند مي توان به اسامي پهلوانان زير اشاره نمود :

آخوند پهلوان الله آبادي ، علي پهلوان زيارتي ، علي پهلوان زوارم ، كريم پهلوان زيارتي ، قربان پهلوان جواهري ، شاه حسين پهلوان حسين آبادي ، علي پهلوان اوغازيان( پدر پهلوانان نامي نصرت اله و قدرت اله اوغازيان) ، مير زيارتي ، هوشمند     (پدر عباسقلي هوشمند پهلوان كشتي)‌رمضانعلي گلرخ ، قبادي ، بابا گيفاني ، زارعي ، زماني ، اخباري ، قنبرحسني ، ابراهيم محبوب ، نصرت اله رستمي ، علي زيرك ، سيد يحيي حسيني ، منوچهر ايزدي ، قدير ببرنژاد ، توحيد توحيدزاده ، رمضان امامزاده و

مجله جاده ابريشم