بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

دشت بجنورد

     چاله نيمه محصوري است كه شيب ممتد و ملايم آن از جنب به سمت شمال مي باشد . آبرفتهاي جوان دوران چهارم زمين شناسي سطح آن را فرا گرفته است كه رسوبات آن ليمون و ماسه مي باشد كه اغلب زمينهاي زراعتي اين دشت بر روي همين رسوبات واقع شده است . آبرفتهاي بادبزني شكل دوران چهارم دره هاي فيروزه و بابا امان را به دشت بجنورد متصل ساخته است كه مسير عبوري آب رودخانه‌هاي موجود در دشت هستند.