بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

جشن دندان درآوردن نوزاد

     يكي از سنت‌هاي ملي آن است، كه هر گاه نوزاد اولين دندان خود را درآورد، مادر نوزاد، به شكرانه‌ي اين نعمت مجلس جشني ترتيب مي‌دهد، و غذايي كه از گندم خرد شده و نخود و لپه و ذرت و لوبيا و گوشت است مي‌پزد كه مانند حليم است. كه به آن دندونك و ترك‌ها به آن ديشليك مي‌گويند. و سفره‌اي پهن مي‌كنند و در آن سفره شيريني و ميوه مي‌چينند، و از زنان و بچه‌هاي فاميل دعوت مي‌كنند.

     مدعوين براي نوزاد هديه‌اي مي‌آورند. دعوت كننده از مدعوين به صرف شربت و شيرين و غذاي پخته شده پذيرايي مي‌نمايد.

     در اين مجلس هم دايره مي‌زنند و مي‌خوانند و مي‌رقصند و مجلس را با خوشي و شادماني به پايان مي‌برند.

كتاب: نگاهي به فرهنگ عامه مردم خراسان

تأليف: سيد‌ علي ميرنيا