بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

نام بازي:

قره دم (ghara gerdem)

تعداد بازيكنان:

نامحدود

مكان و فضا:

در فضاي باز كوچه و خيابان، شب به خصوص در شب هاي ماه رمضان

چگونگي بازي:

اين بازي با شكل گرفتن دو دسته يا سه گروه صورت مي گيرد و تعداد نفرات هر گروه بايد مساوي باشند.

بازي يا يارگيري آغاز مي شود، افراد در دو دسته برابر قرار مي گيرند و هر كسي ياري را از دسته مقابل براي خودش مشخص كرده و از ميان خود دو نفر به عنوان «استاد» انتخاب مي كنند و استادها به شكل گل پوچ شروع بازي را كه كدام گروه بايد آغاز بكنند مشخص مي نمايند.

گروهي كه استاي آنها در گل پوچ برنده شده به همراه استا براي مخفي شدن راه ميافتند پس از اينكه تمامي افراد دسته خود را مخفي كرد به نزد گروه دوم بر مي گردد و جاي استاها عوض مي شود و به عبارتي استاي گروه مخفي شده، در راس گروه جوينده قرار مي گيرد.

گروه براي جستن ياران دسته اول حركت مي كنند در حالي كه استا در جلوي آنها حركت مي كند و با صداي بلند مي گويد: يرنگره محكم ساخلين گيز هوي (جايتان را محكم نگهداريد) و اين گفته را مرتبا تكرار مي كند اگر عده اي جستجو گر يكي از مخفي شدگان را ببيند به استاي آنها نشان مي دهد و زماني كه استا تاييد كرد كه او درست تشخيص داده با صداي بلند مي گويد: «قره دم» gharagerdem (سياهي ديدم) و تمامي افراد جوينده با سرعت به طرف محل اوليه يا «ملته» malta حركت مي كنند و مخفي شدگان هم به دنبال آنها و اگر افرادي كه پنهان شده بودند رفيق خود را قبل از اينكه به ملته برسد بگيرند از همان محل تا ملته سواري مي گيرند و زماني كه همگي به ملته رسيدند بازي مجددا با همان شكل اول تكرار مي شود.

قاسم مهرنيا- روزنامه صبح ايران خراسان شمالي- شنبه 29 مرداد 1384