بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

بارزيهاي و ورزشهاي بومي، محلي و سنتي شهرستان بجنورد

نام بازي : پاس هدف

هدف بازي :

 تقويت مهارت دريافت و سرگرمي

وسايل و فضاي مورد نياز :

يك عدد توپ و محوطه 10×10 متر

تعداد نفرات : 20 نفر

نحوه اجرا : بچه ها بر روي محيط دايره اي ، روم به مركز دايره قرار مي گيرند و دستهاي خود را از پشت به هم قلاب مي‌كنند . مربي در وسط دايره مي ايستد و توپ را ناگهان به طرف يكي از بچه ها پاس مي دهد . فرد مذكور موظف است كه سريع دستهاي خود را جلو بياورد و توپ را بگيرد . اگر نتواند توپ را بگيرد از بازي اخراج مي شود و به همين ترتيب بازي تا مشخص شذن نفر نهايي ادامه مي يابد . اين بازي بيشتر براي خردسالان استفاده مي‌شود .

نسيم 9 اسفند 83