بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

 

 

 

                                                                                                    بازيهاو ورزشهاي بومي ، محلي وسنتي شهرستان بجنورد

 

نام بازي:  گرگم به هوا

 

هدف بازي : افزايش دقت وهوشياري ،تقويت سرعت عكس العمل / وسايل و فضاي مورد نياز : زمين به ابعاد 20 الي 40 متر/ تعداد نفرات : 12 الي 20 نفر

نحوه اجرا : كودكان دايره مانند مي ايستند و حلقه هايي را تشكيل ميدهند . يكي از آنها بعنوان گرگ انتخاب مي شود و اين شعر را مي خوانند : گرگم به هوا ، هوا زمين است . هر كس بنشيند گرگ زمين است . افراد بايد عكس گفته او را عمل كنند . در اينجا گرگ گفته هر كس بنشيند ، بنابراين افراد بايد بايستند . ولي اگر بگويد : گرگ به هوا ،هوا زمين است هر كس بنشيند گرگ زمين است . افراد بايد عكس گفته هاي  او را عمل كنند و بايد بنشيند. فردي كه ننشسته گرگ محسوب مي شود و اين نحو بازي  ادامه مي يابد .

 

 

هفته نامه نسيم  شماره ،يكشنبه 18 بهمن 1383