بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

باورهاي مردم بجنورد

1ـ اگر شكارچي بر سر راه خود روباه ببيند آن را به فال نيك مي‌گيرد و بر اين باور است كه با دست پر باز خواهد گشت و اگر خرگوش مشاهده كند، عقيده دارد كه موفق به شكار نخواهد شد و دست خالي باز خواهد گشت.

2ـ اگر شغال يا شغالان شب زوزه كنند، بر اين باورند خبر مهمي خواهد رسيد.

3ـ هر گاه بچه ترسيده باشد، قدري ذمه به آتش تابه مي‌ريزند، تا تصوير آن چيزي كه بچه از آن ترسيده نقش ببندد، بعد ذمه نقش بسته را در آب حل كرده قدري از آن را به پيشاني بچه مي‌مالند و بقيه را رو به قبله مي‌ريزند بر اين باورند ترس بچه رفع خواهد شد.

4ـ اگر گربه‌اي خاك‌آلوده به خانه بيايد بر اين باورند كه مسافري به خانه آن خواهد آمد.

5ـ بريدن درختان مقدس مثل انجير، سنجد، چنار، محوطه‌هاي امام‌زاده‌ها را شوم مي‌دانند و از بريدن آن‌ها خودداري مي‌كنند ولو خشك شده باشد.

6ـ اگر در بيابان ببينند دو مار به هم چسبيده است، پارچه‌اي را روي آن دو مار مي‌اندازند. بر اين باورند كه مارها پس از جدا شدن از هم مهره‌اي از خود به جاي مي‌گذارند كه آن مهره نزد هر كس باشد برايش شانس و مهر و محبت مي‌آورد.

كتاب: نگاهي به فرهنگ عامه مردم خراسان

تأليف: سيد‌علي ميرنيا