بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

بربرها

اين قوم از بربرهايي هستند كه در زمان حكومت احمدخان ابدالي به نوار مرزي ايران كوچ داده شده بودند و يا در دورة ناصرالدين شاه به ايران فرار كرده بودند و توسط يكي از ملاكين و تجار معروف خراسان به نام رضا مهدوي رئيس التجار به اسفراين آورده شدند و در روستاهاي قاسم آباد، كلاتة بربرها، عباس‌آباد و چند روستاي ديگر ساكن شدند.  طوايف بربر كه به اسفراين كوچانده شدند عبارتند از: چوره، پالاني، چارشانگي، خوجكه، لنگر، جاقوري وديزنگي.[1] 

 

 [1]- رك، طرح جامع اسفراين، جلد اول ، ص 181و182