بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

تات‌ها (فارس‌ها)

     اين قوم از فارسي زبان‌هايي هستند كه بعد از كشتار دسته جمعي شهر اسفراين در اواخر قرن دهم و آغاز قرن يازدهم به تعداد سي‌وهفت خانوار باقي ماندند و متوحش از بليه‌اي كه بر سر بستگانشان آمده بود به روستاهاي دور دست ناحية اسفراين مهاجرت كردند . اينان به همان لهجة قديمي محلي سخن مي‌گويند و فرهنگ و فولكلور خود را حفظ كرده‌اند. تات‌ها عموماً در دو روستاي نيش كيش و گنجدان يا گيجدان زندگي مي‌كنند.  بعضي از آنها داراي لهجه خاصي هستند كه بيان كنندة لهجة قديم مردم اسفراين است.