بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

تركها

     اين قوم از ترك‌هاي تاتار و جغتاي هستند و داراي طوايف ديگري به نام‌هاي تاش تيموري ، شهرياري و بغايري هستند و بيشتر در بخش بام زندگي مي‌كنند. فرهنگ آنها كه سنگلاخ نام دارد توسط امير علي شيرنوايي تأليف شده و يادآور زمان ترقي آنها در دورة جانشينان امير تيمور گوركاني است.[1]

 [1] - رك، طرح جامع اسفراين، جلد اول ، ص 181.