بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

 كوههاي كپه داغ [1]

        هر چند كه جزو سلسله كوههاي البرز محسوب مي‌شود، اما براي خود واحد ساختماني مستقلي را تشكيل مي‌دهد. كوه كپه داغ كه به وسيله شكست گودالي عميق و فرورفته خراسان از آنتي كلينال البرز جدا مي‌شود، يك واحد چين خوردة كامل به وجود مي‌آورد. بدين معنا كه گودال رسوبي متعلق به مروزوئيك و دوران سوم كه رسوبات دريايي به ضخامت بيش از 6000 متر يعني بيش از ژئوسنكلينا زاكرس ـ در طي ژوراسيك تا اوليگوسن آنرا پركرده‌اند از دوره ميوسن به بعد به صورت كوه كپه داغ شروع به برآمدن و چين خوردن نموده، كه امروزه كوههاي مرزي بين شهرهاي خراسان شمالي و تركمنستان شوروي را تشكيل مي‌دهند. كپه داغ با چينهاي طولي خود به طور موازي در جهت شمال قرار گرفته‌اند. آتشفشان كپه داغ ناشناخته است. چين خوردگيهايي بدون قرينه دراز و موازي كه مشخص ساختمان منطقه كپه داغ است مشاهده مي‌شود.

 كتاب جغرافياي شهرستان شيروان، سليمان صادقي

 [1] - آكارت اهلمرز ، ايران : مباني يك كشور شناسي جغرافيايي جلد اول جغرافياي طبيعي ، مؤسسه جغرافيايي سحاب 1365.