بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

مراتع ضعيف يا خيلي ضعيف بجنورد

      اين مراتع در حوزه استپي سرد با وسعتي حدود 300 هزار هكتار، و مجموعاً در منطقه جاجرم و حاشيه كوير و در منتهي‌اليه شمالي قرار گرفته است. گياه غالب آن را درمنه و گون و گياهان شورپسند و تيغ‌دار و بوته‌اي و غيره علوفه‌اي تشكيل مي‌دهد. پتانسيل توليدي ساليانه آن از 100 كيلوگرم در هكتار، در اثر چراي مفرط دامهاي كوچ‌رو و ساكن روستايي و توليد انبوه علوفه و كشت گياهان بوته‌اي مقاوم به كم آبي شديداً مورد تخريب قرار گرفته است.

 

 كتاب جغرافياي شهرستان بجنورد

تأليف: سليمان صادقي