بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

مراتع غير مشجر

    مراتع غير مشجر در حوضه نيمه استپي، سطح قابل توجهي حدود 600 هزار هكتار را به خود اختصاص مي‌دهد. از مراتع متوسط طرحهاي مرتعداري و مرتع‌كاري و كنترل فرسايش و زراعت آبي و ديم علوفه راندمان توليد آنرا به چندين برابر افزايش داد. گونه‌ غالب اين مراتع را درمنه و گون و قياق و عمدتاً استيپا تشكيل داده است. همراه آن گونه‌هاي مهاجم تيغ‌دار كه در حفاظت خاك نقش عمده‌اي دارند به طور تقريب و بر اساس تجربيات و مشاهدات عيني توليد ساليانه فعلي اين مراتع با توجه به ميزان بارندگي و شرايط عمومي خاك بيشتر از 150 كيلو در هكتار نمي‌باشد.

جغرافياي شهرستان بجنورد، سليمان صادقي