بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

ابو علي اسفرايني

ابو علي، حسين بن احمد اسفرايني، يكي از نيكان اسفراين و انديشمندان و فضلا و چيره دست‌ترين نويسندگان و نكته سنجان اين ديار است. وي داناي به علم نجوم نيز بوده است.

مشاهير رجال اسفراين، غلامرضا فسنقري ـ احمد شاهد